Människor som mår bra, trivs, utvecklas och presterar

 

VÅRA IDÉER

Våra idéer bygger i hög grad på vardagserfarenheter.  Vi vill bidra till människors förmåga att handskas med och positivt påverka sin vardag. Vi jobbar i perspektiven individ, lag och organisation. Vi tränar förmågorna medskapande, utvecklingskompetens, tillit och dialog genom vårt medskapande arbetssätt och vår metodik i våra uppdrag. Genom medskapande, beprövad erfarenhet och aktuell forskning skapar vi ett upplägg speciellt för er.

Medskapande

Medskapande ökar engagemang, delaktighet och inkludering. Människor som känner sig viktiga, behövda och medansvariga bidrar i högre grad. Vår erfarenhet är att medskapande människor ofta mår bra, trivs, utvecklas och presterar. Medskapande tränar förmågan att lära, utvecklas och förändra. Vi vill stärka modet, viljan och förmågan att pröva nytt, få människor att växa. För oss är medskapande en värdering, ett arbetssätt, en attityd, ett beteende och en förmåga. Vår definition av medskapande är ett engagerat, aktivt stödjande och bidragande sätt att vara delaktig.

 

Utvecklingskompetens

Förmågan att snabbt skapa, skaffa och använda kunskaper och erfarenheter blir allt viktigare i den föränderliga värld vi lever i. Oavsett om det handlar om kunskap, energi, lust, mål, metoder eller glädje. Genom en växelverkan mellan teori och praktiskt prövande ökar utvecklingstakten och lärande möjligheterna.

 

Tillit

Målet är att öka människors tillit till sig själva och andra för att på så sätt öka den egna handlingsförmågan och den egenpåverkande förmågan. Att jag är värd någonting för den jag ÄR bortom prestation är grunden. Ökat självförtroende och ökad självkänsla leder till ökad självtillit, vilket leder till större acceptans för sig själv och andra.

 

Dialog

Att skapa konstruktiva och kreativa dialoger i lag och organisationer har stor betydelse för välmående, trivsel och utveckling. Dialogerna behövs för att se fler perspektiv, bearbeta utmaningar och skapa lösningar. Målet är att dialogerna bidrar till lärande och ökad handlingskraft

 

Sunnanå Utvecklings idéer bygger på principer från:

  • Whelan, Susan – Modell för högpresterande team.
  • Dyer, William – Teambuilding genom sina tidiga studier.
  • Kirkegaard – Nulägesanalysen är viktig eftersom utvecklingen börjar där man befinner sig detta gäller såväl individer som lag och organisationer.
  • Google – Studie Aristotele om produktiva och framgångsrika team
  • Kotter, John P – Studier från Harvard som handlar om hur man bedriver ett lyckat förändringsarbete i organisationer har påverkat hur vi själva arbetar med vår förändringsmetodik S – M – B.

Här finns vi

Storgatan 26, 931 32 Skellefteå

Kontakta oss

Kontakta oss-070-313 80 22

E-Post

info@sunnana.com

Jobba med oss

Utan spaning ingen aning! Vi spanar efter nya möjligheter och samarbeten. Hör av dig om du blir nyfiken.